คุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน กยศ.


   1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย

   2.เป็นผู้มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

   3.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ต้องไม่น้อยกว่า 2.00 โดยแบ่งเป็น

      3.1.ผู้กู้รายใหม่ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส. ต้องไม่น้อยกว่า 2.00

      3.2.ผู้กู้รายเก่า คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตลอดปีการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 2.00

   4.มีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา โดยแบ่งเป็น

      4.1.ผู้กู้รายใหม่ มีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส.

      4.2.ผู้กู้รายเก่า มีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

   5.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย

   6.ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน

   7.ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา

   8.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

   9.ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

   10. ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี