คำถามที่พบบ่อย

                                       ทำไมต้องเรียนสายอาชีพ

ทำไมต้องเรียนสายอาชีพ

ลำดับ รายละเอียด
1 ถามตนเองถ้าจะเรียนสายวิชาการต้อง สามัญ หากเน้นการฝึกปฎิบัติมีอาชีพรองรับในอนาคต ต้องสายอาชีพ
2 เน้นภาคปฎิบัติ มากกว่า ทฤษฎี
3 จบปริญญาตรีในระยะเวลาที่เท่ากันกับสายสามัญ แต่ได้วุฒิทางการศึกษา ถึง 3 วุฒิ คือ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี ทุกวุฒิสามารถใช้สมัครงาน หรือสมัครสอบเข้ารับราชการตามประกาศของ กพ.ได้
4 สามารถทำงานในสถานประกอบการตามสาขาที่ศึกษามาได้ตั้งแต่ระดับ ปวช.
5 มีโอกาสจบปริญญาตรีได้มากกว่าเข้าเรียนปริญญาตรีผ่านทางสายสามัญ เพราะแบ่งการเรียนเป็นช่วงระยะเวลาไม่นานเกินไป
6 ความต้องการของตลาดแรงงานสูง
7 เปลี่ยนความชอบเป็นอาชีพได้

                                       การเงิน

การเงิน

A: นักศึกษาสามารถยื่นกู้ได้ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก.ย.ศ กำหนด
A: จะจ่ายเต็มจำนวนก็ได้ หรือหากไม่สะดวกสามารถแบ่งชำระเป็นงวดๆได้ สูงสุดถึง 5 งวด โดยงวดแรกจะต้องชำระในวันรายงานตัว ขั้นต่ำ 2000 บาท (ส่วนที่เหลือทำใบผ่อนผันแบ่งชำระเป็นรายงวด)
- ระดับปวช. ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 3 งวด
- ระดับปวส. ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 5 งวด
A: ผู้ปกครองสามารถโทรศัพท์มายังอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาส่งต่อให้งานการเงินเพื่อผัดผ่อนในเรื่องค่าเทอม หรือสามารถยื่นกู้กยศ. และมีเงินทุนจากวิทยาลัยฯและหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและคุณสมบัติของทุนที่จะได้รับ
A: รัฐบาลสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และเครื่องแบบนักศึกษาปีละ 900 บาท สำหรับนักศึกษา ปวช.1 - ปวช.3

                                          การศึกษา

การศึกษา

ลำดับ รายละเอียด
1 การเรียนแบบ Block Course หนึ่งภาคเรียน มี 4 ชุดวิชา ชุดละ 3 วิชา เรียนนาน 1 เดือนต่อ 1 ชุดวิชา ทราบผลการเรียนทันทีในแต่ละชุดวิชา เรียน 1 เดือน พัก 1 สัปดาห์
2 การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดรูปแบบการเรียนรู้แห่งอนาคต หรือ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นทักษะผู้เรียนในด้านการวิเคราะห์ การมีส่วนร่วม การเป็นผู้นำ การสื่อสาร เป็นต้น
3 การจัดการองค์ความรู้ด้วย IT ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับการเรียนการสอนในทุก ๆ วิชา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าสนใจในการเรียน
4 ห้องเรียนออกแบบได้ ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง สามารถจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียน พร้อมด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Smart TV Projector
5 Casual Day ทุก ๆ วันพฤหัสบดี ผู้เรียนสามารถแต่งชุดลำลองเป็นเครื่องแบบในการมาเรียนได้
6 Free WI-Fi
A:
responsive image

เมื่อเรียนจบระดับชั้น ปวช.แล้ว นักศึกษาสามารถเรียนต่อ ปวส. หรือ ระดับปริญญาตรีได้ อีกทั้งสามารถทำงานได้เมื่อจบ ปวช. และมาเรียนต่อระดับ ปวส. ภาคเสาร์ –อาทิตย์ ที่บธว. ได้อีกด้วย ส่วนการศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี ก็มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนรองรับการศึกษาต่อในหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ / มหาวิทยาลัยทักษิณ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล / มหาวิทยาลัยราชภัฎ / มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นต้น
A:
responsive image

จบจากศน.สามารถเรียนได้ แต่จะมีการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานที่เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร เพื่อสร้างความพร้อมในการเรียนด้านสายวิชาชีพ
A: วิทยาลัยฯFree Wi –Fi สามารถเล่นInternetได้ แต่ในห้องเรียนจำกัด ไม่ให้สามารถเล่น Facebook และ Youtube ส่วนบริเวณอื่นๆ ก็คลอบคลุมและสามารถเล่นได้
A: ปวส.พิเศษ คือ บุคคลที่จะมาสมัครเรียนจบ ม.6 มา
    ปวส.ปกติ คือ บุคคลที่จะมาสมัครจบ ปวช.3 มา
A: การบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
A:
responsive image
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาดูงาน ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
responsive image
แผนกบัญชี ศึกษาดูงานที่กรุงเทพ บริษัท ICHITAN
A: ปีการศึกษา 2560 ทางวิทยาลัยฯ ไม่รับนักศึกษาที่มีรอยสัก
A: มี เช่นระบบการสแกนบัตร สแกนนิ้ว เพื่อให้ผู้ปกรองทราบว่านักศึกษาเข้า – ออก วิทยาลัย ฯ เวลากี่โมง การตรวจสารเสพติด การขับขี่ปลอดภัย เป้นต้น
A: วิทยาลัยได้ยึดถือการจัดการเรียนรู้ ตามปรัชญาของวิทยาลัยที่กล่าวว่า ‘เลิศวิชาการ ชำนาญปฎิบัติ เคร่งครัดวินัย ใฝ่คุณธรรม
A:
responsive image

มีการฝึกประสบการณ์โดยการฝึกงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น แผนกบัญชี ฝึกที่สำนักงานตรวจสอบบัญชี แผนกคอม ร้านคอมพิวเตอร์ที่รับซ่อมหรือดูแลระบบคอมพิวเตอร์
A:
responsive image

นักศึกษาจำเป็นต้องมี Laptop เพราะเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน หากนักเรียนไม่มี Laptop ในเทอมแรกของการเรียน ทางวิทยาลัยได้อำนวยความสะดวกให้นักเรียนใช้ Laptop ยืมเรียนได้ นอกจากนั้นนักเรียนที่ต้องการ Laptop เป็นของตนเองสามารถสามารถผ่อนจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดและกรอบที่วิทยาลัยวางไว้
A:
responsive image
คุณเดชา สุวลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักซ์ จำกัด แผนกวิชาการบัญชี
responsive image
คุณสุภัค แสงแก้ว เป็นข้าราชการกระทรวงคมนาคม แผนกวิชาการบัญชี

                                          การแต่งกาย

การแต่งกาย

A:
responsive image

แต่งกายด้วยชุดลำลอง เช่น กางเกงยีนส์ ไม่ขาด สวมเสื้อยืดคลุมทับด้วยแจ๊คเก็ต รองเท้าผ้าใบ ไม่สวมรองเท้าแตะ
A:
responsive image

responsive image

นักเรียนที่เป็น LGBT (เพศทางเลือก)สามารถแสดงออกตามสิ่งที่ตนเองต้องการได้ แต่อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับระเบียบและกฏของวิทยาลัย และพิจารณาเป็นรายๆไป ในวัน casual day นักเรียนสามารถแต่งกายที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ และคำนึงถึงความเหมาะสมของสถานที่ เวลา และไม่ขัดกับระเบียบของวิทยาลัย

                                          กิจกรรม

กิจกรรม

A:
responsive image

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมที่น่าสนใจของบธว.เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวัยใสห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมบายเนียร์ กิจกรรมปีใหม่ เป็นต้น ทุกกิจกรรมที่กล่าวมานักศึกษาจะมีส่วนร่วมในการคิดและลงมือทำ เพื่อกิจกรรมที่ทำสามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกที่น่าสนใจอีกเยอะ
A:
responsive image

responsive image

มีกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ทั้ง 3 ศาสนา เช่น พุทธศาสนา มีการตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา เวียนเทียน ศาสนาอิสลาม มีการทำบุญตามหลักศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสตร์ มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลี
ลำดับ รายละเอียด
1 มีการเข้าแถวตั้งแต่เวลา 07.50 - 08.20 น. ตามหลักสูตรอาชีวะที่ต้องมีการประเมินผลกิจกรรมองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในด้านกิจกรรมหน้าเสาธง
2 คาบแรกเรียน 08.20.เลิกเรียน 16.40 น. และในแต่ละ Block นักศึกษาจะมีตารางเรียนไม่เหมือนกัน บาง Block อาจจะเลิกเร็ว

                                          สถานที่

สถานที่

A:
responsive image

การเดินทางมายังวิทยาลัยสามารถมาโดยรถส่วนตัว เช่น รถจักรยานยนต์ (ต้องมีใบขับขี่รถจักยานยนต์) รถโดยสารประจำทาง เช่น สายสิงหนคร หาดใหญ่ จะนะ นาทวี ขึ้นรถแค่ต่อเดี่ยว แล้วมาลงปลายทางที่หน้าคิวระโนด ก็สามารถข้ามฝั่งมาวิทยาลัยได้เลย
A: วิทยาลัยไม่มีหอพักให้บริการนักศึกษา แต่ทางวิทยาลัยฯสามารถแนะนำหอพักที่มีมาตรฐานและระบบความปลอดภัยที่ดี เช่น คอนเนอร์คอร์ท
A:
responsive image

บรรยากาศภายในวิทยาลัยร่มรื่น มีที่นั่งได้ต้นไม้ เพื่อให้นักศึกษาได้ผักผ่อนยามว่าง
A:
responsive image

responsive image

responsive image

responsive image
ทุกห้องเรียนจะมีการตกแต่งอย่างสวยงาม ตามความคิดสร้างสรรค์ ด้วยฝีมือของนักศึกษาเอง
A: อร่อย ถูกหลักอนามัย และที่สำคัญฮาลาล เพราะไม่มีหมูเป็นส่วนประกอบ ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือขนม