หลักสูตรเสริม


ด้านวิชาชีพพื้นฐาน

    1. วิชาการจัดการองค์ความรู้ ฝึกให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะใฝ่รู้ สามารถนำเทคโนโลยีไปช่วยในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    2. อบรมการใช้เครื่องใช้สำนักงานในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation)


ด้านวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์

   1. อบรมความรู้และฝึกอบรมภาคปฏิบัติด้านการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)

   2. อบรมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านงานกราฟิก เช่น เครื่องพิมพ์ไวนิล เครื่องตัดสติกเกอร์ เครื่องพรินเตอร์สี เครืองเคลือบเย็น เครื่องตัดลายฉลุ (CNC) เครื่องฉลุลายด้วย laser เป็นต้น

   3. อบรมการนำเสนอแบบ Stopmotion

   4-5. อบรมการถ่ายภาพเบื้องต้น เรียนรู้ในการเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ และนำผลงานไปใช้ในการทำงานด้านกราฟิกต่าง ๆ

   6. อบรมการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Labtop)

   7. อบรมวิชาอิเลคโทรนิคส์เบื้องต้นและการใช้เครื่องมือช่าง

   8. อบรมการติดตั้งและบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย

   9. อบรมการสร้าง Website ขั้นสูง โดยใช้ Bootstrap / Java

   10. อบรมการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

   11. อบรมการใช้โปรแกรมสำหรับควบคุมหุ่นยนต์

   12. อบรมการใช้ปากกา 3 มิติ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

   13. อบรมการสร้าง Application บน Android

   14. อบรมการสร้างเกมส์ด้วยโปรแกรม Unity

   15. อบรมการใช้งาน Arduino และ Raspberry pi เพื่อสร้างชิ้นงาน IOTs

   16. อบรมการเป็นผู้ประกอบการในรูปของศูนย์บ่มเพาะ ได้แก่ การทำแผนธุรกิจ , การใช้เครื่องมือในการบริหารงานระบบคุณภาพ ระบบการจัดการด้านการตลาด ด้านบัญชีและการเงิน

   17. การฝึกงานและดูงานในสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในสายวิชาชีพคอมพิวเตอร์


ด้านวิชาชีพสาขาบัญชี

   1. การประยุกต์ใช้ excel ในการจัดทำบัญชีแบบครงวงจร สำหรับธุรกิจเจ้าของคนเดียว

   2. อบรมการใช้ Application สำหรับการทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี และระบบสินค้าคงคลัง

   3. ฝึกปฏิบัติสำนักงานบัญชีจำลอง

   4. การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจผลิตสินค้า

   5. อบรบการวิเคราะห์รายงานทางการเงินอย่างง่าย

   6. อบรมการจัดทำคู่มือการวางระบบบัญชีอย่างง่าย

   7. การฝึกงานและดูงานในสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในสายวิชาชีพการบัญชี

   8. อบกรมการจัดทำบัญชีครบวงจรเป็นภาษาอังกฤษ

   9. อบรมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวและที่ไม่ใช่นิติบุคคล