ใบสมัคร SBAC

สาขาและระดับชั้นที่ต้องการสมัคร
ระดับ
ปวช.
ปวส.
ปวส.(ม.6)
ปวส.(ภาคเสาร์-อาทิตย์)
สาขา
 การบัญชี  การบัญชี  การบัญชี  การบัญชี
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 การขาย  การตลาด  การตลาด  การตลาด

ระบุวันรายงานตัวเป็นนักศึกษาพร้อมชำระค่าเล่าเรียน (ทั้งหมด หรือ บางส่วน) :
ซึ่งรายละเอียดสิ่งที่ต้องเตรียมมาจะแจ้งให้ทราบเมื่อทำการสมัครเสร็จสิ้น
ประวัติส่วนตัว Personal Data:
ชื่อ-นามสกุล :
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน : - - - -

วัน/เดือน/ปี เกิด :
เชื้อชาติ :
สัญชาติ :
ศาสนา :

สถานที่เกิด ตำบล :
อำเภอ :
จังหวัด :

ระบุความพิการ (ถ้ามี) :
จำนวนพี่น้องทั้งหมด :
  คน
กำลังศึกษาอยู่(รวมนักศึกษาด้วย) :
  คน
ภูมิลำเนา
บ้านเลขที่:
หมู่ที่ :
ซอย :
ถนน :
ตำบล/แขวง:

อำเภอ/เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
ประวัติครอบครัว Famiry Data:
ชื่อ-นามสกุล บิดา :
สัญชาติ :
อาชีพ :
ที่ทำงาน :

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน :
- - - -

รายได้ต่อเดือน :
 บาท
ระบุความพิการ (ถ้ามี) :

ชื่อ-นามสกุล มารดา :
สัญชาติ :
s
อาชีพ :
ที่ทำงาน :

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน :
- - - -

รายได้ต่อเดือน :
 บาท
ระบุความพิการ (ถ้ามี) :

สถานภาพ บิดา-มารดา :
อยู่ร่วมกัน  แยกกันอยู่  หย่า  บิดาเสียชีวิต  มารดาเสียชีวิต
ประวัติการศึกษา Student's Education Background:
ก่อนเข้าศึกษา ณ สถานศึกษาแห่งนี้ ข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาชั้น :
จากโรงเรียน :

เลขที่ตั้ง :
ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต :
จังหวัด :
ได้คะแนนเฉลี่ย :

กิจกรรมที่เคยทำ :
ความสามารถ/ความสนใจพิเศษ/งานอดิเรก :

โรคประจำตัว :
กรุ๊ปเลือด :
ส่วนสูง :
  ซม.
น้ำหนัก :
  กก.

ประวัติผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล :
อาชีพ :
ที่ทำงาน :

บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ซอย :
ถนน :
ตำบล/แขวง :

อำเภอ/เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน :
  บาท
เกี่ยวข้องเป็น :
  ของนักศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน Address:
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ซอย :
ถนน :
ตำบล/แขวง :

อำเภอ/เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :

โดยอาศัยอยู่กับ :
ชื่อหอพัก (ถ้ามี) :