การฝึกงาน


    1. นักศึกษาได้ฝึกงานตรงตามสายอาชีพของนักศึกษา

    2. ก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกงานจะมีขบวนการเตรียมความพร้อม และ มีการทดสอบทางด้านคุณลักษณะ และ ทักษะด้นวิชาชีพ

   3. ได้รับประสบการณ์จริงในการทำงาน การฝึกงานทำให้เราได้รับความใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากในบทเรียน สิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่มีค่าและสามารถนำไปใช้เมื่อเข้าทำงานจริงได้

   4. ได้เรียนรู้กระบวนการ และ ขั้นตอนในการทำงานในฐานะบุคลากรขององค์การ ได้ลงมือปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง

   5. การฝึกงานทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสใน การฝึกฝนทักษะความสามารถของตัวคุณเอง

   6. การที่นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้สังคมใหม่ๆ ที่เป็นสังคมของการทำงานที่นักศึกษาจะต้องเจอในอนาคต จะทำให้นักศึกษา สามารถรับมือได้ดีกว่าคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้สังคมของการทำงานจริงๆ

   7. ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น วัฒนธรรมขององค์กรที่ทำงานเรา

   8. ได้ฝึกตัวเองให้เป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากขึ้น เช่นการเข้ามาทำงานให้ตรงต่อ เวลา

การฝึกงาน