ค้นหาเส้นทางสายอาชีพ


ที่ บธว. เราจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถค้นพบเส้นทางสายวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ ความถนัดและความชอบของผู้เรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่สอดคล้องกับต้องการของตลาดแรงงาน

ระดับ ปวช. เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานและการฝึกทักษะวิชาชีพพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนในสาขานั้น ๆ ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ แม่นยำ โดยผู้เรียนจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพขั้นพื้นฐานที่ทางวิทยาลัยกำหนด

ระดับ ปวส. เน้นการนำความรู้พื้นฐานด้านวิชาชีพมาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านวิชาชีพ หรือการเตรียมพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพ โดยผู้เรียนจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพชำนาญการที่ทางวิทยาลัยกำหนด

ปวส.คอมพิวเตอร์ กับทางเลือก 5 แท่ง

ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรู้วิชาชีพพื้นฐานที่จำเป็น ในสายวิชาชีพคอมพิวเตอร์ในระดับ ปวช. จาก บธว.จะค้นพบศักยภาพและความชอบของตนเอง ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจเลือกเส้นทาง 1 ใน 5 เส้นทางของสายวิชาชีพคอมพิวเตอร์ในระดับ ปวส. ซึ่งจัดเนื้อหาการเรียนจำเพาะเจาะจง ให้สอดคล้องกับการฝึกทักษะฝีมือให้เกิดความชำนาญเพียงพอที่จะนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจ อันได้แก่

1. ด้าน Hardware เช่น ถอด ประกอบ เปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง PC, Laptop, ios และ android, การติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประกอบ, การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านฮาร์ดแวร์, IOTs, การติดตั้งระบบ Smart Home เป็นต้น

2. ด้าน Networking เช่น ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย , การติดตั้งและบริหารจัดการระบบเครือข่าย, อินเตอร์เน็ต กล้องวงจรปิด เป็นต้น

3. ด้าน Graphic เช่น องค์ประกอบศิลป์ , การใช้โปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โปรแกรมถ่ายทำและตัดต่อภาพเคลื่อนไหว , การพิมพ์ไวนิล เครื่องพิมพ์ 3 มิติ , laser cutting และเครื่องฉลุลาย CNC เป็นต้น

4. ด้าน Web programming เช่น การออกแบบและพัฒนาเวป, การสร้าง web และ mobile application เป็นต้น

5. ด้าน E-commerce เช่น การพัฒนา e-commerce, digital marketing, การบริหารจัดการ co-working space , การจัดอบรมสัมมนา เป็นต้น