Oสร้างฝายมีชีวิต

12-14 ตค. 61 พาเด็กมาร่วมทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ฝึกความอดทน ความสามัคคี การทำงานร่วมกัน การอยู่ร่วมกัน เรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนที่เดินตามรอยคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 อยู่อย่างพอเพียง