[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## วิทยาลัยอาชีวศึกษา บริหารธุรกิจวิทยาสงขลา // Business Administration Wittaya Songkhla School Update 16 June 2011 ##
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา Songkhla Business Administration College
http://www.bac.ac.th >> บธว.

หน้าล็อคอิน
Username : Password :     


สำหรับผู้ดูแลระบบ

it news

 

 

  ip ของคุณ คือ 107.21.136.116
 ออนไลน์
5
 ผู้เข้าชมวันนี้
1324
 ผู้เข้าชมเมื่อวาน
1986
 ผู้เข้าชมเดือนนี้
42714
 ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
48593
 ผู้เข้าชมปีนี้
176926
 ผู้เข้าชมทั้งหมด
1374538
เริ่มนับ 31 ตุลาคม 2553

 

 

 

 

 

 


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การรายงานพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และ....

เจ้าของผลงาน : อาจารย์สวลี จุลนิล
พุธ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 2116    จำนวนดาวน์โหลด : 0 ครั้ง

บทคัดย่อ :

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อรายงานพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจที่ทีต่อการเรียนรู้  เรื่อง รู้เท่าทันสื่อและโฆษณา โดยการใช้วิธีสอนตามแนวคิดสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น  ปวช.1 ก่อนและหลังเรียนโดยการใช้วิธีสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้น ปวช.1 โดยการใช้วิธีตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น 1/1 ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 48 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้วิธีสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง รู้เท่าทันสื่อและโฆษณา กลุ่มวิชาสุขศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 5 แผน รวมเวลาเรียน 15 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้เรื่อง รู้เท่าทันสื่อและโฆษณา สำหรับนักเรียนชั้นปวช.1 เป็นแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ – หลังการเรียนรู้แบบคู่ขนาน จำนวนชุดละ 30 ข้อ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง รู้เท่าทันสื่อและโฆษณา โดยการใช้วิธีสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.1 หลังการเรียนรู้  จำนวน 30 ข้อ

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญนำมาอภิปรายดังนี้

ทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นปวช.1 โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หลังเรียนโดยการใช้วิธีสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.001

ทักษะการคิดวิเคราะห์องค์ประกอบของนักเรียนชั้นปวช.1 โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หลังเรียนโดยการใช้วิธีสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.001

ทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้านวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นปวช.1 โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หลังเรียนโดยการใช้วิธีสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านวิเคราะห์หลักการของนักเรียนชั้นปวช.1 โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หลังเรียนโดยการใช้วิธีสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.001

ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ “โดยการใช้วิธีสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้” ของนักเรียนชั้นปวช.1 โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อพิจารณาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

สรุปผลจากการวิเคราะห์ผลได้ว่าการใช้วิธีสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ดี สำหรับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ “โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้”  ของนักเรียนชั้นปวช.1 โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อพิจารณาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      fdgg 1 / มี.ค. / 2557
      sqdfsqffsq 23 / ม.ค. / 2557
      yryr 29 / ก.ค. / 2556
      kkkk 28 / มิ.ย. / 2556
      p^po 19 / มิ.ย. / 2556วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Ramvithee rd. Boryang Muang Songkhla 90000 THAILAND
Tel.0-7443-7631-3 Fax. 0-7443-6995 Email : info@bac.ac.th